DÜRÜST, DİJİTAL, DENETLENEN DEVLET
PAYLAŞ
03.11.2021

Dürüst devlet anlayışımızla;

Siyasi partilerin, din, mezhep ve etnik temelli grupların kamu görevlilerine etki etmesini engelleyerek, onların görevlerini tarafsızca yerine getirmesini sağlayacağız.

Dürüstlük ilkesini sadece idare ile sınırlamayacak, özel sektör-sivil toplum-bireyler arasındaki iletişim ve etkileşimi de “dürüstlük” ilkesi üzerinden kuracağız.

“Dürüst siyaset”, “Dürüst yönetim”, “Dürüst yargı” felsefesinden hareketle hem mevzuatı yeniden düzenleyecek hem de toplumun her alanı için etik kültürü inşa edeceğiz. Kamudaki tüm atamalarda ve görevde yükselmelerde “liyakat” ilkesini temel alacağız.

Dijital yönetim ile doğru ve güvenilir veri akışını sağlayacak, Türkiye’nin verisini/bilgisini/istatistiğini yeniden güvenilir bir biçimde üretecek ve vatandaşın kullanımına açacağız.

E-devlet uygulamalarını düzenli olarak güncelleyip yenileyeceğiz. Dijital dönüşümü, sadece hizmetlerin digital olarak verilmesini ifade eden e-devlet ile sınırlı tutmayacağız. Ülkemizin bütün sorunlarının çözümünde politikalar geliştirirken başvuru kaynağı olacak “Büyük Veri Bankası” oluşturacağız.

Kamu görevlilerine e-devlet, dijital idare, dijital akıl, dijital yaşamın güçlükleri ve zorluklarıyla baş edebilme konularında düzenli hizmet içi eğitim vereceğiz. Böylece vatandaşın bu hizmetlerden daha etkili ve verimli şekilde faydalanmasını sağlayacağız.

Kamu kurumlarının üreteceği güvenilir veri ile her alanda sorunları tespit edecek ve bu sorunları “demokratik katılım” prensibi doğrultusunda ilgili paydaşlarla tartıştırarak çözümler üreteceğiz.

Ülkenin toprağını, denizini, ormanını, ırmağını korumak ve kaynak kullanımını sürdürülebilir şekilde planlamak için dijital altyapı kuracağız.

Uzay çalışmalarını destekleyeceğiz.

Dijital güvenliğimizi sağlayacak önlemleri alacağız.

Denetlenen yönetim anlayışıyla her alanda denetim sağlayacağız.

Hesap veren yönetim anlayışıyla;

Meclis aracılığıyla yapacağımız Siyasal Denetimle; anayasal denetim hakkını ve bütçe yapma hakkını kaybetmiş TBMM’nin siyasal ve mali denetim fonksiyonlarını yeniden hayata geçireceğiz.

Yargı Denetimi ile idarenin iş ve işlemlerini bağımsız ve tarafsız yargının denetimine tabi kılacağız.

İdarenin hiyerarşik denetimi ile; bağımsız kurum ve kurulların kendi kanunlarıyla, idarenin denetim birimlerinin ise açıkça tanımlanacak olan “fonksiyonel bağımsızlık” ilkesi ile tarafsız ve siyasetten bağımsız bir şekilde denetim yapmalarını sağlayacağız.

İdari denetim organlarının ve kurullarının özerkliğini güvence altına alarak, bunların liyakat ilkesine göre oluşturulmasını sağlayacağız.

Vatandaşın bilgi edinme hakkını etkin kullanabilmesini sağlayacağız.

Temel hak ve özgürlükleri, düşünce ve ifade özgürlüklerini, örgütlenme, toplantı ve yürüyüş haklarını, basın özgürlüğünü koruyan bağımsız yargı sistemini kuracağız ve hukukun üstünlüğüne dayalı devlet ilkesini temel alacağız.

İdarenin denetiminde, yeniden Hesap Mahkemesi niteliğine kavuşturacağımız Sayıştay’ı güçlendireceğiz. Sayıştay’ın hem denetim raporlarını yayımlayacak hem de denetim raporları sonucunda yapılan işlemleri kamuoyu ile paylaşacağız. Denetim alanını siyasi etkilerden arındıracağız.